HAS ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Helsingin Akvaarioseura ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toimialue Helsingin kaupunki ympäristökuntineen.

2 § Seuran tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä akvaarioharrastuksesta kiinnostuneiden henkilöiden kesken. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää kokouksia, kursseja, retkiä, luento- ja keskustelutilaisuuksia, edistää akvaarioalan tuntemusta ja tutkimustyötä ja ylläpitää omaa kirjastoa. Toimintansa tukemiseksi seura järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä ja pienimuotoisesti akvaarioharrastukseen liittyvää myyntitoimintaa ja toimii muilla samantapaisilla keinoilla.

3 § Seuralla on oikeus omistaa ja hallita omaisuutta sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.

4 § JÄSENISTÖ

Seuran jäsenet ovat - varsinaisia jäseniä - nuorisojäseniä, alle 18-vuotiaat - perhejäseniä - kunniajäseniä - kannattajajäseniä. Seuran varsinaiseksi, nuoriso- tai perhejäseneksi voi johtokunta hakemuksesta hyväksyä yksityisen henkilön. Kannattajajäseneksi voi johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön. Seuran kunniajäseneksi voidaan vuosikokouksessa tehdyn päätöksen mukaan kutsua henkilö, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut seuran hyväksi. Seuraan liittynyt saa jäsenoikeudet sen jälkeen kun johtokunta on hänet jäseneksi hyväksynyt ja kun hän on suorittanut liittymismaksun ja kuluvan vuoden jäsenmaksun. Jäsen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, voidaan johtokunnan päätöksellä erottaa seurasta. Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta ja maksutavasta päättää syyskokous. Perhe- ja nuorisojäseniltä perittävät jäsenmaksut ovat varsinaisilta jäseniltä perittäviä jäsenmaksuja alempia. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta. Jäsen, joka on toiminut vastoin seuran tarkoitusperiä, voidaan johtokunnan päätöksellä erottaa seurasta.

5 § JOHTOKUNTA

Seuran toimeenpanovaltaa käyttää johtokunta, johon kuuluu syyskokouksessa seuraavaksi kalenterivuodeksi valittava puheenjohtaja sekä neljästä (4) kuuteen (6) kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi valittavaa jäsentä. Jäsenistä puolet on erovuorossa, ensi kerralla arvan, sitten vuoron mukaan. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt. Johtokunta voi asettaa määräajaksi tai erityisiä tehtäviä varten toimikuntia tai toimihenkilöitä, jotka ovat toimistaan vastuussa johtokunnalle. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta heidän katsoessaan sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kolme johtokunnan jäsentä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, jos kokouksesta on kaikille jäsenille ilmoitettu, ja jos vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaalissa arpa. Mikäli johtokuntaan on valittu seuran syyskokouksessa vähemmän kuin kuusi jäsentä tai jos johtokunnan jäsen eroaa tai erotetaan ennen hänen toimikautensa päättymistä, voidaan paikalle valita jäljellä olevaksi toimiajaksi uusi jäsen seuran vuosi-, syys- tai ylimääräisessä kokouksessa. Johtokunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, josta ilmenee käsitellyt asiat, tehdyt päätökset ja suoritetut äänestykset.

Johtokunnan tehtävänä on - toimia seuran tarkoitusperien toteuttamiseksi - panna täytäntöön seuran kokousten päätökset - ylläpitää jäsenlistaa - hoitaa seuran taloutta ja omaisuutta, jota johtokunnalla on myös oikeus myydä - laatia kalenterivuosittain tilinpäätös ja vuosikertomus sekä valmistaa syyskokoukselle ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi seuraavalle vuodelle - edustaa seuraa juridisesti ja julkisessa toiminnassa. Puheenjohtaja valvoo seuran tehtävien hoitoa ja toimii johtokunnan kokousten puheenjohtajana. Puheenjohtajan ollessa estyneenä hänen tehtävistään huolehtii varapuheenjohtaja. Sihteeri valmistelee yhteistoiminnassa puheenjohtajan kanssa johtokunnan ja seuran kokouksissa esille tulevat asiat ja laatii kokousten pöytäkirjat ja muut asiakirjat, sekä allekirjoittaa ne yhdessä puheenjohtajan kanssa. Sihteeri valmistelee vuosikertomuksen, talousarvion sekä toimintasuunnitelmaehdotuksen yhdessä puheenjohtajan ja rahastonhoitajan kanssa. Sihteeri myös huolehtii seuran arkistosta. Rahastonhoitaja hoitaa seuran taloutta pitäen hyväksyttävää kirjanpitoa tuloista ja menoista sekä vastaa tilinpäätöksen laatimisesta.

6 § NIMEN KIRJOITTAMINEN

Seuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja tai johtokunnan tähän tehtävään nimeämä johtokunnan jäsen.

7 § TILIT

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.

8 § KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta, vuosikokouksen maalis-huhtikuun aikana ja syyskokouksen loka-marraskuun aikana. Kokousten tarkemman ajankohdan päättää johtokunta. Kutsu vuosi-, syys- tai ylimääräiseen kokoukseen on annettava jäsenistölle tiedoksi vähintään kahta viikkoa ennen kokouspäivää seuran tiedotuslehdessä julkaistavalla ilmoituksella tai sähköpostitse. Kokous on päätösvaltainen, jos siitä on säännöissä määrätyllä tavalla ilmoitettu. Kokouksessa kullakin läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaalissa arpa. Suljettua äänestystapaa käytetään aina johtokunnan jäsenten vaalissa, ellei johtokunnan jäsenten valinta ole yksimielinen, ja muulloin, kun kaksi seuran jäsentä sitä vaatii. Asia, joka halutaan saattaa seuran vuosi- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi, on toimitettava seuran johtokunnalle kirjallisesti kuukautta ennen kokouspäivää.

9 § VUOSIKOKOUS

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokouksen avaus. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Käsitellään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat.

10 § SYYSKOKOUS

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokouksen avaus. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle. Määrätään jäsen- ja liittymismaksun suuruus seuraavalle vuodelle ja päätetään toimihenkilöille mahdollisesti maksettavista palkkioista. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat.

11 § YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Johtokunta kutsuu seuran ylimääräisen kokouksen koolle katsoessaan sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kymmenesosa (1/10) seuran jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti pyytää. Tällöin kokous on pidettävä viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN TAI SEURAN PURKAMINEN

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta tehdään seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntömuutoksesta tai purkamisesta. Sääntöjen muuttamista koskevat ehdotukset perusteluineen on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle vähintään kuukautta ennen seuraavaa kokousta. Seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään seuran varat akvaarioalan edistämiseen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.